Úvod > Aktuality > Nový občanský zákoník a VOP

Nový občanský zákoník a VOP

14. 1. 2014

Důležité pasáže NOZ I.

Jak již bylo mnohokrát avizováno v loňském roce, padesát let starý Občanský zákoník byl nahrazen novým (dále NOZ). Změny se projevily i v otázce obchodních podmínek pro prodej na dálku. ADMEZ uspořádal pro své členy koncem loňského roku debatu v rámci Eshop clubu s kolegy z advokátní kanceláře KMVS o změnách, které v oblasti reklamy, zásilkového a internetového obchodu nastávají od ledna 2014. Níže naleznete některé důležité pasáže.

Pro členy ADMEZ a členy tzv. Eshop clubu jsme ve spolupráci s KMVS připravili vzorové obchodní podmínky a zahájili jsme k NOZ speciální poradnu (otázky & odpovědi). Na jaře, až budou nějaké zkušenosti s aplikací NOZ do praxe, budeme pokračovat dalším seminářem k tomuto důležitému tématu.   
----------------------------------------------------------
Povinné informace spotřebiteli v případě komunikace na dálku před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku (§ 1811 + 1820 NOZ)

NOVĚ:

a) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

b) u smluv na opakované plnění – nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

c) u smluv na dobu neurčitou nebo na opakované plnění – údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

d) u smluv na dobu neurčitou nebo na opakované plnění – údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby,

e) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

f) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (např. skříně, zahradní nábytek)

g) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy na poskytování služeb, s jejichž plněním se již začalo,

h) jde-li o smlouvu o dodání digitálního obsahu (např. software), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

i) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Povinné informace spotřebiteli navíc v případě použití elektronických prostředků při uzavírání distanční smlouvy (§ 1833 NOZ)

Při použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje:

a) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,

b) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,

c) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,

d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky,

e) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků

Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil

Informace související s právem na odstoupení od smlouvy může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím „vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“ – nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (přílohou je vzor poučení + formulář)

Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do 14 dnů od:

-  data uzavření smlouvy (u smluv o poskytování služeb), nebo

-  doručení zboží nebo jeho vyzvednutí

-  převzetí poslední části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí (např. poslední díl encyklopedie, poslední skříňka kuchyňské linky objednané jednou objednávkou)

-  převzetí první dodávky zboží, pokud předmětem kupní smlouvy je opakovaná a pravidelná dodávka nějakého zboží (např. pravidelná dodávka jídla)

Pokud podnikatel nepoučí o právu odstoupit ve 14 dnech, lhůta se prodlužuje o 1 rok

Odstoupení stačí ve lhůtě 14 dnů odeslat – nevadí, že podnikateli došlo později !!

Možnost odstoupení prostřednictvím webového formulář

Vzorové poučení (nařízení vlády 363/2013 Sb.) předepisuje formulaci:

„Na naší webové stránce www.dobryobchod.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“

Povinnost podnikatele potvrdit přijetí odstoupení e-mailem nebo poštou

Vypořádání plnění při odstoupení od smlouvy

NOVĚ:  Spotřebitel má zákonem stanovenou lhůtu 14 dnů pro vrácení zboží (stačí, když je v této lhůtě odesláno)

Podnikatel musí vrátit spotřebitelem zaplacenou kupní cenu a náklady na dopravu zboží ke spotřebiteli (s vrácením platby může počkat do doby vrácení zboží)      

NOVĚ: Výjimka – zákon výslovně stanoví, že pokud si spotřebitel sám zvolil například dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací podnikatel jen cenu nejlevnější dopravy, jakou bylo možno při nákupu vybrat

Náklady na přepravu spotřebiteli x Náklady na vrácení – ty nese spotřebitel ze svého !!

Náklady na vrácení zboží (pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou) musí být předem spotřebiteli sděleny   

Vzorové poučení (nařízení vlády 363/2013 Sb.) předepisuje formulaci (pokud nenabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží):

Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží ve výši … Kč.“.

 Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem:

 „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši … Kč.“.

NOVĚ: Náhrada za užívání předmětu smlouvy před odstoupením

E-shop není půjčovna – obrana proti vracení zboží poničeného, „nadužívaného“ (nově v § 1833 NOZ):

Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli poučení o právu odstoupit od smlouvy.

x nařízení vlády uvádí: za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží

Výjimky z možnosti odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůt

§ 1837 NOZ – analogický výčet s dosavadním § 53 odst. 8 OZ

(u poskytování služeb nově nebrání možnosti odstoupení že bylo s jejich plněním        „započato“, ale odstoupit nelze až jestliže byly splněny)

Výslovně se seznam rozšiřuje o

a) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30 dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího

b) opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost

c) dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

d) ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

e) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Nevyžádaná (neobjednaná) plnění

§ 1838 NOZ – spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumětArchiv aktualit
ADMEZ je členem Logo ECCCOLogo Fedma